Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Mikro Ekonomi
%2 
400,00 TL
392,00 TL
%2 
400,00 TL
392,00 TL
%2 
400,00 TL
392,00 TL
Kazancınız:8,00

Tükendi

Gelince Haber Ver
Kitap Açıklaması

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1. HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI
1- Tam Kullanım Sorunu
2- Etkin Kullanım Sorunu
3- Üretilen Mal ve Hizmet Miktarını Artırmak (Üretim Kapasitesinin Genişletilmesi)
2. ANA EKONOMİK SORUNLAR EKONOMİK DÜZEN VE TEORİK ÇERÇEVE
1- Liberal Kapitalist Düzen ve Piyasa Mekanizması
2- Sosyalist Düzen ve Merkezi Planlama
3- Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi: Mikroekonomi ve Makroekonomi
İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ TEORİSİ
3. FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI
1- Kardinal Faydacılar
2- Ordinal Faydacılar
3- Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
4. EŞ MARJİNAL FAYDA İLKESİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(KARDİNAL YAKLAŞIM)
1- Tüketici Dengesi
2- Tüketici Dengesi ve Ferdi Talep ve Talep Kanunu
3- Tüketici Dengesine Sayısal Örnek
4-Ek : Tüketicinin Tek Mal Tüketmesi Varsayımında Tüketici Rantı ve Ferdi Talep
Eğrisinin Elde Edilmesi (En Basit Model)
5- Ek: Risk ve Belirsizlik Altında Karar
6- Ek: Değer Paradoksu
5.FARKSIZLIK ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(ORDİNAL YAKLAŞIM)
1- Farksızlık Eğrileri
2- Bütçe Kısıtı ve Bütçe Doğrusu
3- Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
4- Ordinal Faydacıların Tüketici Dengesinin Kardinal Faydacılarınkiyle Karşılaştırılması
5- Farksızlık Analizinin Sınırları
viii
6. TÜKETİCİNİN GELİRİNDEKİ FİYATLARDAKİ TERCİHLERDEKİ DEĞİŞME VE TÜKETİCİ DENGESİ
1- Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
2- Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
3- Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Engel Eğrileri
4- Giffen Malı Normal Mal Fakir Mal ve Üstün Mallarda Gelir ve İkame Etkilerinin
Özellikleri
5- Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
7. PİYASA TALEBİ ANALİZİ
1- Ferdi Talepten Hareketle Piyasa Talebinin Elde Edilişi
2- Piyasa Talebi Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu
3- Fonksiyonel Olmayan Talep: Başkalarından Geri Kalmama Etkisi Snop Etkisi ve
Veblen Etkisi
4- Talep Eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Değişmesi
5- Talebin Fiyat Esnekliği
8. TALEBİ ETKİLEYEN SÖZKONUSU MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERİN DEĞİŞMESİ GELİR VE İKAME ESNEKLİKLERİ
1- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Talebin Gelir Esnekliği
2- Talebi Etkileyen Faktörlerden Öteki Malların Fiyatı ve Çapraz Talep Esnekliği
3- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketicilerin Tercihlerinde Değişme
4- Nüfus ve Nüfus Yapısı
5- Kişisel Gelir Dağılımı
6- Fiyatlar İle İlgili Beklentiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİCİ TEORİSİ
9. ÜRETİM FONKSİYONU VE VERİM ANALİZİ
1- Üretim Fonksiyonu
2- Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu
3- Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri
10. EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM (OPTİMAL FAKTÖR BİLEŞİMİ SEÇİMİ
1- Eş-Ürün Analizi
2- Eş-Maliyet Doğrusu
3- Kısa Dönem: Maliyet Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu (Optimal Faktör Bileşim Oranı Seçimi)
4- Uzun Dönem: Genişleme Yolu
5- Genişleme Etkisi (Hicks'ci Yaklaşım)
6- Ek: Girdi İkame Esnekliği ve Üretim Fonksiyonu Tipleri
7- Ek: Eş-Ürün Eğrisi ve Ölçeğe Göre Getiri
8- Ek: Teknolojik Gelişme ve Üretim Fonksiyonu
11. MALİYET TEORİSİ
1- Açık Maliyet-Örtük Maliyet ve Muhasebe Karı-İktisadi Kar
2- Üretim Fonksiyonundan Maliyet Fonksiyonuna
3- Üretim Maliyeti ve Zaman: Kısa ve Uzun Dönem
4- Kısa Dönem Maliyet Eğrileri
5- Uzun Dönem Maliyet Eğrileri
6- Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
7- Tecrübe Eğrisi (Öğrenme Eğrisi)
8- Üretim Alanı Ekonomisi
9- Endüstri Ölçeği Dışsal Ekonomiler ve Negatif Dışsal Ekonomiler
12. ARZ ANALİZİ
1- Marjinal Maliyetten Firma Arz Eğrisine
2- Piyasa Arzı
3- Arz Fonksiyonu
4- Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
5- Arz Eğrisinin Eğimi ve Arz Kanunu
6- Arzın Fiyat Esnekliği
7- Arzı Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerdeki Değişme ve Arz Kayması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİYAT TEORİSİ
13. TAM REKABETTE PİYASA DENGESİ TEORİSİ YA DA KISMİ DENGE
1- Piyasa Kavramı ve Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı (Walrasgil Yaklaşım))
3- Kısmi Denge Analizi
4- Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi
5- Tüketici ve Üretici Rantı
6- Statik Mukayeseli Statik ve Dinamik Denge Analizleri
7- Piyasa Dengesi ve Zaman
8- Arz ve Talep Kaymalarından Kaynaklanan Fiyat Değişiklikleri
ve Spekülasyon
9- Örümcek Ağı Teoremi: Üretimin Fiyat Değişmelerine İntibakının Gecikmesinden Kaynaklanan Devresel Fiyat Dalgalanmaları
10- Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması
x
14. FİRMA DENGESİ YA DA KÂR MAKSİMİZASYONU KOŞULU
1- Firma Dengesinde Amaç
2- Firma Dengesi Koşulu
3- Firma Dengesi ve Zaman
4- Firma Dengesi ve Sektör (Endüstri) Dengesi
15. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ
1- Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
2- Firmanın Hasılatı
3- Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
4- Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
5- Tam Rekabet Piyasasının Eleştiris
7
16. AKSAK REKABETİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ
1- Aksak Rekabet Piyasasının Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Aksak Rekabet Piyasa Türleri
1
17. MONOPOL
1- Monopolün Tanımı ve Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi (Monopolcünün Satış Fiyatını ve Miktarını Saptama Kararı)
3- Sıfır Maliyetli Monopolcünün Dengesi
4- Monopolcünün Kısa Dönemde Sıfır Kârla Üretimini Sürdürmesi
5- Monopolcünün Talebinde Kayma ve Monopolcünün Arz Eğrisinin
Olmaması
6- Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi
7- Monopol Gücünün Ölçülmesi Lerner Endeksi ve Mark-Up
8- Mark-Up Fiyatlama (Maliyet Üstü Fiyatlama)
9- Monopolde Fiyat Farklılaştırması
10- Monopolün Eleştirisi
11- Devletin Monopollere Müdahalesi: Doğal Monopoller ve Fiyat Düzenlemesi
18. MONOPSON VE ÇİFT MONOPOL
1- Malını Tam Rekabet Piyasasında Satan Monopsoncunun Dengesi
2- Çift Monopol ya da Zircirleme Monopol
19- İKİ YANLI MONOPOL
20. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI
1- Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Kısa Dönem Firma Dengesi
3- Monopolcü Rekabet Piyasasında Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması:
İndirimli Satışlar
3- Uzun Dönem Firma ve Grup Dengesi
4- Chamberlin Modeline Yöneltilen Eleştiriler
5- Monopolcü Rekabet Piyasasının Eleştirisi
21. OLİGOPOL
1- Oligopol Çeşitleri: Tam ve Noksan Oligopol
2- Piyasa Talebi ve Oligopolcunun Talebi
3- Oligopolcu Dengesi
4- Rekabetçi Davranışların Varlığı Üzerine Kurulan Oligopol Teorileri: Anlaşmasız Oligopol (Klasik Modeller)
5- Uzlaşmacı Davranışlara Dayalı Oligopol Teorileri
6- Oyun Teorisi ve Oligopol
7- Oligopolde Piyasaya Giriş ve Potansiyel Rekabet
8- Oligopolün Eleştirisi ve Tekelleşmeye Karşı Antitröst Politika
9- Ek: Dört Temel piyasa modelinin karesterik özellikleri
22. FİYAT TEORİSİNE ELEŞTİRİ VE FİRMA KARARLARINDA TAM MALİYETE GÖRE FİYATLAMA
1- Neo-Klasik İktisat Teorisinin Eleştirisi
2- Tam Maliyet
3- "Tam Maliyet" Görüşü İle Neo-Klasik Firma Teorisi Arasındaki İlişki
BEŞİNCİ BÖLÜM ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYAT ANALİZİ
23 ÜRETİM FAKTÖRLERİ TALEBİ: MARJİNAL VERİMLİLİK TEORİSİ
1- Faktör Talebinin Özellikleri
2- Faktör Talebi (Marjinal Verimlilik Teorisi)
3- Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabetin Olması Halinde Firmanın Faktör Talebi
4- Piyasa Emek Talebi
5- Uzun Dönem Firma Emek Talebi
6- Uzun Dönem Piyasa Emek Talebi
xii
7- Emek Talep Esnekliği
24. EMEK VE ÜCRET
1- Emek
2- Ücret
3- Emek Arzı
4- Ücretin Oluşumu
5- Devletin Emek Piyasasına Müdahalesi: Asgari Ücret Uygulaması
6- Emek Piyasasında Tek Alıcı (Monopson Olması Halinde Ücret)
7- Monopsona Kamu Müdahalesi: Asgari Ücret Politikası
8- İki Yanlı Monopol: Emek Piyasasında Tek Satıcı (Monopol) Karşısında Tek Alıcı (Monopson) Olması Durumunda Ücret
9- Toplu Pazarlık ve Ücret Konusunda Anlaşmaya Varılması Süreci: Hicks Analizi
10- Ücret Farklılıkları
25. DOĞAL KAYNAKLAR VE RANT
1- Toprak ya da Doğal Kaynaklar
2- Rant
3- Mutlak Rant ya da Kıtlık Rantı
4- Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
5- Rant Kavramının Genişletilmesi
26 SERMAYE VE FAİZ
1- Sermaye
2- Faiz
3- Genel Faiz Teorisi (Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi)
27 GİRİŞİM VE KÂR
1- Girişim
2- Kâr
3- Kâr Teorileri
ALTINCI BÖLÜM GENEL DENGE REFAH EKONOMİSİ VE MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
28 GENEL DENGE VE REHAH EKONOMİSİ
1- Kısmi Denge Analizinden Genel Denge Analizine Geçiş: İki Bağımlı Piyasa Yayılma Etkisi ve Geri Besleme Etkisi
2- Genel Denge ve Etkinlik
3- Mübadele ve Üretimin Eşanlı Dengesi: Pareto Optimumu
4- Refah Ekonomisi
5- Mikroekonomik Analizin Sınırları
29 MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: KAMU MALLARI DIŞSALLIKLAR VE EKSİK BİLGİ
1- Dışsallıklar
2- Kamu Malları
3- Yetersiz Bilgi (Asimetrik Bilgi)
KAYNAKÇA
CEVAP ANAHTARI
İNDEKS

Kitap Özellikleri''''''''
Barkod9786256559455
Basım Yılı2023
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,5 x 23,5
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı658
favorilerime ekle
Kitap Açıklaması

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1. HER EKONOMİNİN ANA SORUNLARI
1- Tam Kullanım Sorunu
2- Etkin Kullanım Sorunu
3- Üretilen Mal ve Hizmet Miktarını Artırmak (Üretim Kapasitesinin Genişletilmesi)
2. ANA EKONOMİK SORUNLAR EKONOMİK DÜZEN VE TEORİK ÇERÇEVE
1- Liberal Kapitalist Düzen ve Piyasa Mekanizması
2- Sosyalist Düzen ve Merkezi Planlama
3- Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi: Mikroekonomi ve Makroekonomi
İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ TEORİSİ
3. FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI
1- Kardinal Faydacılar
2- Ordinal Faydacılar
3- Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
4. EŞ MARJİNAL FAYDA İLKESİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(KARDİNAL YAKLAŞIM)
1- Tüketici Dengesi
2- Tüketici Dengesi ve Ferdi Talep ve Talep Kanunu
3- Tüketici Dengesine Sayısal Örnek
4-Ek : Tüketicinin Tek Mal Tüketmesi Varsayımında Tüketici Rantı ve Ferdi Talep
Eğrisinin Elde Edilmesi (En Basit Model)
5- Ek: Risk ve Belirsizlik Altında Karar
6- Ek: Değer Paradoksu
5.FARKSIZLIK ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
(ORDİNAL YAKLAŞIM)
1- Farksızlık Eğrileri
2- Bütçe Kısıtı ve Bütçe Doğrusu
3- Toplam Faydanın Maksimizasyonu (Tüketici Dengesi)
4- Ordinal Faydacıların Tüketici Dengesinin Kardinal Faydacılarınkiyle Karşılaştırılması
5- Farksızlık Analizinin Sınırları
viii
6. TÜKETİCİNİN GELİRİNDEKİ FİYATLARDAKİ TERCİHLERDEKİ DEĞİŞME VE TÜKETİCİ DENGESİ
1- Fiyatların Değişmesi ve Tüketici Dengesi
2- Telafi Edilmiş Talep Eğrisi
3- Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Engel Eğrileri
4- Giffen Malı Normal Mal Fakir Mal ve Üstün Mallarda Gelir ve İkame Etkilerinin
Özellikleri
5- Tüketici Tercihlerinin Değişmesi ve Tüketici Dengesi
7. PİYASA TALEBİ ANALİZİ
1- Ferdi Talepten Hareketle Piyasa Talebinin Elde Edilişi
2- Piyasa Talebi Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Fonksiyonu
3- Fonksiyonel Olmayan Talep: Başkalarından Geri Kalmama Etkisi Snop Etkisi ve
Veblen Etkisi
4- Talep Eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Değişmesi
5- Talebin Fiyat Esnekliği
8. TALEBİ ETKİLEYEN SÖZKONUSU MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLERİN DEĞİŞMESİ GELİR VE İKAME ESNEKLİKLERİ
1- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketici Gelirinin Değişmesi ve Talebin Gelir Esnekliği
2- Talebi Etkileyen Faktörlerden Öteki Malların Fiyatı ve Çapraz Talep Esnekliği
3- Talebi Etkileyen Faktörlerden Tüketicilerin Tercihlerinde Değişme
4- Nüfus ve Nüfus Yapısı
5- Kişisel Gelir Dağılımı
6- Fiyatlar İle İlgili Beklentiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİCİ TEORİSİ
9. ÜRETİM FONKSİYONU VE VERİM ANALİZİ
1- Üretim Fonksiyonu
2- Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu
3- Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri
10. EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM (OPTİMAL FAKTÖR BİLEŞİMİ SEÇİMİ
1- Eş-Ürün Analizi
2- Eş-Maliyet Doğrusu
3- Kısa Dönem: Maliyet Minimizasyonu ya da Üretim Maksimizasyonu (Optimal Faktör Bileşim Oranı Seçimi)
4- Uzun Dönem: Genişleme Yolu
5- Genişleme Etkisi (Hicks'ci Yaklaşım)
6- Ek: Girdi İkame Esnekliği ve Üretim Fonksiyonu Tipleri
7- Ek: Eş-Ürün Eğrisi ve Ölçeğe Göre Getiri
8- Ek: Teknolojik Gelişme ve Üretim Fonksiyonu
11. MALİYET TEORİSİ
1- Açık Maliyet-Örtük Maliyet ve Muhasebe Karı-İktisadi Kar
2- Üretim Fonksiyonundan Maliyet Fonksiyonuna
3- Üretim Maliyeti ve Zaman: Kısa ve Uzun Dönem
4- Kısa Dönem Maliyet Eğrileri
5- Uzun Dönem Maliyet Eğrileri
6- Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
7- Tecrübe Eğrisi (Öğrenme Eğrisi)
8- Üretim Alanı Ekonomisi
9- Endüstri Ölçeği Dışsal Ekonomiler ve Negatif Dışsal Ekonomiler
12. ARZ ANALİZİ
1- Marjinal Maliyetten Firma Arz Eğrisine
2- Piyasa Arzı
3- Arz Fonksiyonu
4- Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
5- Arz Eğrisinin Eğimi ve Arz Kanunu
6- Arzın Fiyat Esnekliği
7- Arzı Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerdeki Değişme ve Arz Kayması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FİYAT TEORİSİ
13. TAM REKABETTE PİYASA DENGESİ TEORİSİ YA DA KISMİ DENGE
1- Piyasa Kavramı ve Tam Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı (Walrasgil Yaklaşım))
3- Kısmi Denge Analizi
4- Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi
5- Tüketici ve Üretici Rantı
6- Statik Mukayeseli Statik ve Dinamik Denge Analizleri
7- Piyasa Dengesi ve Zaman
8- Arz ve Talep Kaymalarından Kaynaklanan Fiyat Değişiklikleri
ve Spekülasyon
9- Örümcek Ağı Teoremi: Üretimin Fiyat Değişmelerine İntibakının Gecikmesinden Kaynaklanan Devresel Fiyat Dalgalanmaları
10- Piyasa Denge Fiyatının Oluşmaması
x
14. FİRMA DENGESİ YA DA KÂR MAKSİMİZASYONU KOŞULU
1- Firma Dengesinde Amaç
2- Firma Dengesi Koşulu
3- Firma Dengesi ve Zaman
4- Firma Dengesi ve Sektör (Endüstri) Dengesi
15. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DENGESİ
1- Piyasa Talebi ve Tek Firmanın Talebi
2- Firmanın Hasılatı
3- Tam Rekabet Piyasasında Tek Firmanın Kısa Dönem Dengesi
4- Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi
5- Tam Rekabet Piyasasının Eleştiris
7
16. AKSAK REKABETİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ
1- Aksak Rekabet Piyasasının Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Aksak Rekabet Piyasa Türleri
1
17. MONOPOL
1- Monopolün Tanımı ve Ortaya Çıkış Nedenleri
2- Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi (Monopolcünün Satış Fiyatını ve Miktarını Saptama Kararı)
3- Sıfır Maliyetli Monopolcünün Dengesi
4- Monopolcünün Kısa Dönemde Sıfır Kârla Üretimini Sürdürmesi
5- Monopolcünün Talebinde Kayma ve Monopolcünün Arz Eğrisinin
Olmaması
6- Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi
7- Monopol Gücünün Ölçülmesi Lerner Endeksi ve Mark-Up
8- Mark-Up Fiyatlama (Maliyet Üstü Fiyatlama)
9- Monopolde Fiyat Farklılaştırması
10- Monopolün Eleştirisi
11- Devletin Monopollere Müdahalesi: Doğal Monopoller ve Fiyat Düzenlemesi
18. MONOPSON VE ÇİFT MONOPOL
1- Malını Tam Rekabet Piyasasında Satan Monopsoncunun Dengesi
2- Çift Monopol ya da Zircirleme Monopol
19- İKİ YANLI MONOPOL
20. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI
1- Monopolcü Rekabet Piyasasının Tanımı
2- Kısa Dönem Firma Dengesi
3- Monopolcü Rekabet Piyasasında Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması:
İndirimli Satışlar
3- Uzun Dönem Firma ve Grup Dengesi
4- Chamberlin Modeline Yöneltilen Eleştiriler
5- Monopolcü Rekabet Piyasasının Eleştirisi
21. OLİGOPOL
1- Oligopol Çeşitleri: Tam ve Noksan Oligopol
2- Piyasa Talebi ve Oligopolcunun Talebi
3- Oligopolcu Dengesi
4- Rekabetçi Davranışların Varlığı Üzerine Kurulan Oligopol Teorileri: Anlaşmasız Oligopol (Klasik Modeller)
5- Uzlaşmacı Davranışlara Dayalı Oligopol Teorileri
6- Oyun Teorisi ve Oligopol
7- Oligopolde Piyasaya Giriş ve Potansiyel Rekabet
8- Oligopolün Eleştirisi ve Tekelleşmeye Karşı Antitröst Politika
9- Ek: Dört Temel piyasa modelinin karesterik özellikleri
22. FİYAT TEORİSİNE ELEŞTİRİ VE FİRMA KARARLARINDA TAM MALİYETE GÖRE FİYATLAMA
1- Neo-Klasik İktisat Teorisinin Eleştirisi
2- Tam Maliyet
3- "Tam Maliyet" Görüşü İle Neo-Klasik Firma Teorisi Arasındaki İlişki
BEŞİNCİ BÖLÜM ÜRETİM FAKTÖRLERİ FİYAT ANALİZİ
23 ÜRETİM FAKTÖRLERİ TALEBİ: MARJİNAL VERİMLİLİK TEORİSİ
1- Faktör Talebinin Özellikleri
2- Faktör Talebi (Marjinal Verimlilik Teorisi)
3- Mal ve Faktör Piyasalarında Tam Rekabetin Olması Halinde Firmanın Faktör Talebi
4- Piyasa Emek Talebi
5- Uzun Dönem Firma Emek Talebi
6- Uzun Dönem Piyasa Emek Talebi
xii
7- Emek Talep Esnekliği
24. EMEK VE ÜCRET
1- Emek
2- Ücret
3- Emek Arzı
4- Ücretin Oluşumu
5- Devletin Emek Piyasasına Müdahalesi: Asgari Ücret Uygulaması
6- Emek Piyasasında Tek Alıcı (Monopson Olması Halinde Ücret)
7- Monopsona Kamu Müdahalesi: Asgari Ücret Politikası
8- İki Yanlı Monopol: Emek Piyasasında Tek Satıcı (Monopol) Karşısında Tek Alıcı (Monopson) Olması Durumunda Ücret
9- Toplu Pazarlık ve Ücret Konusunda Anlaşmaya Varılması Süreci: Hicks Analizi
10- Ücret Farklılıkları
25. DOĞAL KAYNAKLAR VE RANT
1- Toprak ya da Doğal Kaynaklar
2- Rant
3- Mutlak Rant ya da Kıtlık Rantı
4- Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar
5- Rant Kavramının Genişletilmesi
26 SERMAYE VE FAİZ
1- Sermaye
2- Faiz
3- Genel Faiz Teorisi (Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi)
27 GİRİŞİM VE KÂR
1- Girişim
2- Kâr
3- Kâr Teorileri
ALTINCI BÖLÜM GENEL DENGE REFAH EKONOMİSİ VE MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
28 GENEL DENGE VE REHAH EKONOMİSİ
1- Kısmi Denge Analizinden Genel Denge Analizine Geçiş: İki Bağımlı Piyasa Yayılma Etkisi ve Geri Besleme Etkisi
2- Genel Denge ve Etkinlik
3- Mübadele ve Üretimin Eşanlı Dengesi: Pareto Optimumu
4- Refah Ekonomisi
5- Mikroekonomik Analizin Sınırları
29 MİKROEKONOMİK PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: KAMU MALLARI DIŞSALLIKLAR VE EKSİK BİLGİ
1- Dışsallıklar
2- Kamu Malları
3- Yetersiz Bilgi (Asimetrik Bilgi)
KAYNAKÇA
CEVAP ANAHTARI
İNDEKS

Kitap Özellikleri''''''''
Barkod9786256559455
Basım Yılı2023
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,5 x 23,5
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı658
Benzer Ürünler
Dijital Çağda Habercilik
%5
245,00 TL
232,75 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Japon Tarzı Yönetim
%24
15,00 TL
11,40 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
İktisat Tarihinin Dönüşü
%26
270,00 TL
199,80 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Makroekonomi Mektuplar
%10
80,00 TL
72,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Yeniliğin Ekonomi Politiği
%10
140,00 TL
126,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Güncel Makroekonomik Sorunlar
%10
90,00 TL
81,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Uluslararası Adli Muhasebe
%10
100,00 TL
90,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.